Skip to main content

Riparimi i përshtatësit Wi-Fi

Gjeni pikën e kontaktit për të riparuar përshtatësin tuaj Wi-Fi

  • Kërkoni për një instalues pranë jush

    Lokalizoni dhe kontaktoni një instalues në afërsi për të konfiguruar një riparim për përshtatësin tuaj Wi-Fi

  • Kontaktoni me Daikin për më shumë informacion

    Për më shumë informacion rreth riparimit tuaj, shikoni opsionet e tjera të kontaktit