Skip to main content

Certifikimi i ndërtesës suaj "të gjelbër"

Bëhuni pjesë e ekipit tonë për të arritur objektivat tuaja të gjelbra, duke qëndruar njëkohësisht brenda buxhetit

Rëndësia e ndërtesave të gjelbra

Profesionistët e Akredituar të Daikin (AP) ofrojnë këshilla për të përmirësuar performancën ekologjike të ndërtesës suaj me zgjidhjet e Daikin. Duke investuar në një certifikim BREEAM, LEED, WELL ose certifikim tjetër për ndërtesa të gjelbra, ju mund të reduktoni kostot e funksionimit dhe të mirëmbajtjes, të jeni gati për legjislacionin e të ardhmes, të krijoni një cilësi më të mirë jetese për përdoruesit e ndërtesës dhe të rrisni vlerën në treg të ndërtesës suaj.

Si ekspertë të ndërtimit të gjelbër, Profesionistët e Akredituar të Daikin (AP) ofrojnë këshilla dhe zgjidhje për të arritur performancën ekologjike të ndërtesës suaj.

Çfarë është BREEAM, LEED dhe WELL?

BREEAM, LEED dhe WELL janë tre sistemet e përdorura më gjerësisht të vlerësimit të ndërtesave të gjelbra në botë. Ato ofrojnë një kornizë për të ndihmuar pronarët e ndërtesave, arkitektët dhe dizajnerët të zgjedhin zgjidhje ekologjike afatgjata dhe me efikasitet në kosto.

Si funksionojnë ato?

Duke përdorur vlerësues të pavarur dhe të licencuar, ato vlerësojnë efikasitetin e energjisë dhe përdorimin e ujit, shëndetin dhe mirëqenien, ndotjen, transportin, materialet, mbetjet, ekologjinë dhe proceset e menaxhimit, si dhe u japin ndërtesave një vlerësim bazuar në këto vlerësime shkencore në kategori sipas numrit të pikëve të arritura.

Duke i krijuar këto objektiva përpara kërkesave rregullatore, kjo inkurajon më shumë ekologjinë dhe inovacionin në industrinë e ndërtimit.

Partneri juaj “i gjelbër”

Daikin është partneri juaj “i gjelbër”

Ashtu si çdo ndërtesë është unike, ajo kërkon një zgjidhje të ndryshme për t’iu përputhur vetive të saj unike. Është thelbësore që të keni një partner HVAC-R si Daikin, me njohuri dhe portofol për të arritur objektivat tuaja të gjelbra, duke qëndruar njëkohësisht brenda buxhetit.

Zgjidhjet tona totale të HVAC-R rrisin vlerën mjedisore të ndërtesave dhe përmirësojnë mjedisin e punës të personave që qëndrojnë atje. Prandaj, integrimi i teknologjive të Daikin do të kontribuojë në nivelin e përgjithshëm të ekologjisë së ndërtesës dhe do t’ju mundësojë të arrini nivelet më të larta në certifikimin e ndërtesave të gjelbra.

Fleta e vlerësimit BREEAM/LEED e Daikin

E krijuar nga ekipi ynë i ekspertëve, fleta e vlerësimit BREEAM dhe LEED ju jep këshilla dhe mbështetje për të rritur vlerësimin e ndërtesës suaj përmes teknologjisë së pompave të nxehtësisë Daikin.

Duke përdorur këtë fletë si bazë evidence ndaj vlerësuesve, ju kurseni kohë duke aplikuar për certifikimin BREEAM ose LEED.

Download the sheet now

Gjeni në cilat kategori pompat e nxehtësisë Daikin marrin kredite BREEAM/pikë LEED për të arritur nivelet më të larta në certifikimin e ndërtesave “të gjelbra”

Projektet tona të ndërtesave “të gjelbra”

Daikin ka marrë pjesë me sukses në shumë projekte ekologjike. Ndihma që u japim ndërtuesve të arrijnë certifikimet BREEAM Excellent, LEED Gold, WELL dhe certifikime të ngjashme, është bërë një prej specialiteteve tona - dhe rastet tona studimore e vërtetojnë atë!

Certifikimi BES 6001

Fabrikat e Daikin në Belgjikë dhe në Republikën Çeke, dhe sistemet e veta VRV, Sky Air, Daikin Altherma, Split dhe çiller janë të gjitha me certifikim BES 6001. Ky certifikim siguron shfrytëzimin e burimeve me përgjegjshmëri shoqërore, ekonomike dhe ekologjike në të gjithë zinxhirin e furnizimit. BES 6001 është i njohur zyrtarisht nga BREAAM dhe rritu vlerësimin e ndërtesave të gjelbra.

Mësoni më shumë