Skip to main content

Cili është ndryshimi mes nxehtësisë së ndjeshme dhe latente?

Dy forma nxehtësie janë të rëndësishme te kondicionerët:

  • nxehtësia e ndjeshme
  • nxehtësia latente

Nxehtësia e ndjeshme

Kur një objekt nxehet, temperatura e tij rritet me shtimin e nxehtësisë. Rritja e nxehtësisë quhet nxehtësi e ndjeshme. Po ashtu, kur nxehtësia hiqet nga një objekt dhe temperatura e tij bie, nxehtësia e hequr quhet nxehtësi e ndjeshme. Nxehtësia që shkakton ndryshim në temperaturë në një objekt quhet nxehtësi e ndjeshme.

Nxehtësia latente

Të gjitha lëndët e pastra në natyrë janë në gjendje ta ndryshojnë gjendjen e tyre. Lëndët e ngurta mund të bëhen lëngje (nga akull në ujë) dhe lëngjet mund të bëhen gaz (nga ujë në avull), por ndryshimet e tilla si këto kërkojnë shtimin ose heqjen e nxehtësisë. Nxehtësia që i shkakton këto ndryshime quhet nxehtësi latente.

Megjithatë, nxehtësia latente nuk ndikon në temperaturën e një lënde, për shembull uji qëndron në 100°C gjatë zierjes. Nxehtësia që shtohet për ta mbajtur ujin në zierje, është nxehtësi latente. Nxehtësia që shkaktohet nga një ndryshim gjendjeje pa ndryshim në temperaturë quhet nxehtësi latente.

Vlerësimi i këtij ndryshimi është i rëndësishëm për të kuptuar se pse në sistemet e ftohjes përdoret agjent ftohës. Kjo shpjegon gjithashtu se pse termat “kapacitet total” (nxehtësi e ndjeshme dhe latente) dhe “kapacitet i ndjeshëm” përdoren për të përcaktuar kapacitetin ftohës të një njësie. Gjatë ciklit të ftohjes, brenda njësisë formohet kondensim për shkak të heqjes së nxehtësisë latente nga ajri. Kapaciteti i ndjeshëm është kapaciteti që kërkohet për të ulur temperaturën dhe kapaciteti latent është kapaciteti për të hequr lagështinë nga ajri.