Skip to main content

Fletët e daljes së ajrit ndonjëherë vihen në punë gjatë një përdorimi në ftohje

Fletët e daljes së ajrit lëvizin kur aktivizohet parandalimi nga ngrirja ose funksioni i parandalimit të ndotjes së tavanit.