Skip to main content

Kondicioneri nuk ftoh ose ngroh dhomën

Kontrolloni si më poshtë:

  • Sigurohuni që filtrat e ajrit të mos jenë të ndotur.
  • Sigurohuni që daljet dhe hyrjet e njësive të brendshme dhe të jashtme të mos jenë të bllokuara me objekte.
  • Sigurohuni që cilësimi i temperaturës në telekomandë të jetë i përshtatshëm.
  • Sigurohuni që dyert dhe dritaret të jenë të mbyllura.
  • Sigurohuni që cilësimet e fluksit të ajrit dhe të drejtimit të jenë të përshtatshme.
  • Sigurohuni që në dhomë të mos jenë në punë ventilatorë ajrosjeje.