Skip to main content

Njësia ime Daikin nuk afishon temperaturë të jashtme nën -9 ose 0 °C dhe mbi 39 °C

Disa njësi të brendshme kufizojnë gamën e matjes së temperaturës së jashtme të njësisë së jashtme.

  • Njësitë e brendshme FTXTM*M: gama e matjes së temperaturës së jashtme -9°C~39°C.
  • Njësitë e brendshme FVXS*F: gama e matjes së temperaturës së jashtme 0°C~39°C.

Si rezultat, temperatura aktuale e jashtme mund të jetë më e lartë/ulët se ajo që shfaqet nga aplikacioni.

Kur temperatura aktuale e jashtme është më e ulët se limiti më i ulët i gamës së matjes së temperaturës së jashtme, aplikacioni shfaq një shigjetë me drejtim poshtë pranë temperaturës së jashtme.

Kur temperatura aktuale e jashtme është më e lartë se limiti më i lartë i gamës së matjes së temperaturës së jashtme, aplikacioni shfaq një shigjetë me drejtim lart pranë temperaturës së jashtme.