Skip to main content

Po përpiqem të përditësoj firmuerin e portëkalimit të rrjetit tim, por përditësimi dështon vazhdimisht. Çfarë të bëj tani?

Portëkalimi i rrjetit nuk lejon përditësime të njëkohshme të firmuerit, prandaj sigurohuni që jeni vetëm ju që po përpiqeni të përditësoni firmuerin.

Nëse një përditësim ndërpritet në mes (p.sh. duke e mbyllur me detyrim aplikacionin), duhet të prisni të paktën 20 minuta përpara se të bëni një përpjekje të re.

Kur përditësimet dështojnë vazhdimisht, provoni të rindizni portëkalimin e rrjetit. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni me instaluesin tuaj ose departamentin e shërbimit të Daikin.