Skip to main content

Si mund ta sinkronizoj regjimin e përdorimit BRC1H Auto mes aplikacionit Daikin Residential Controller dhe një njësie Sky Air?

Për BRC1H

Për të sinkronizuar regjimin e përdorimit Auto mes aplikacionit Daikin Residential Controller dhe telekomandës me tela Sky Air, veproni si më poshtë:

  1. Instaloni dhe lidhni telekomandën BRC1H me njësinë e brendshme Sky Air. Për instalime duke përdorur BRC1H, shikoni “Si mund ta sinkronizoj regjimin e përdorimit BRC1H Auto mes aplikacionit Daikin Residential Controller dhe një njësie Sky Air?” Artikull në pyetjet e shpeshta.
  2. Caktoni logjikën e vlerës së caktuar në "Indoor unit" (Njësia e brendshme) në aplikacionin Madoka Assistant.

Ndryshimi i logjikës së vlerës së caktuar duke përdorur aplikacionin Madoka Assistant

1. Hapni versionin më të fundit të aplikacionit Madoka Assistant.
2. Aktivizoni Advanced Settings (Cilësimet e përparuara):

1. Shkoni te menyja kryesore.
2. Zgjidhni “About” (Informacion). Vini re se duke filluar nga Madoka Assistant versioni 1.10, "Advanced Settings" do të gjendet te "App Settings" (Cilësimet e aplikacionit) në vend të "About".

Menyja kryesore e aplikacionit të Madoka Assistant

3. Zgjidhni Advanced Settings (Cilësimet e përparuara).

Aplikacioni Madoka Assistant, ekrani “About”

4. Aktivizoni/çaktivizoni "Advanced Settings". Shfaqet një mesazh paralajmërues.

Dritarja e aplikacionit Madoka Assistant, Warning, Advanced Settings

5. Shtypni “E kuptoj”. Advanced Mode është tani i aktivizuar.

3. Shkoni te “Unit settings” (Cilësimet e njësisë).

Dritarja e aplikacionit Madoka Assistant, Unit Settings

4. Zgjidhni “Setpoint logic” (Logjika e vlerës së caktuar).

Dritarja e aplikacionit Madoka Assistant, Setpoint logic

5. Zgjidhni opsionin “indoor unit” (njësia e brendshme) dhe shtypni “Apply” (Apliko”​.

Për të sinkronizuar temperaturën e dhomës mes aplikacionit Daikin Residential Controller dhe telekomandës me tela Sky Air, konfiguroni cilësimet në terren për telekomandën me tela ose duke përdorur aplikacionin Madoka Assistant ose direkt në telekomandën me tela. Shikoni hapat më poshtë për më shumë informacion.

Konfigurimi i cilësimeve në terren duke përdorur aplikacionin Madoka Assistant

1. Hapni versionin më të fundit të aplikacionit Madoka Assistant.
2. Aktivizoni Advanced Settings (Cilësimet e përparuara):
1. Shkoni te menyja kryesore.
2. Zgjidhni “About” (Informacion).

Aplikacioni Madoka Assistant, ekrani Home

3. Trokisni 5 herë "Application version" (Versioni i aplikacionit) për të aktivizuar regjimin e instaluesit.

Aplikacioni Madoka Assistant, ekrani “About”

4. Caktojeni regjimin e instaluesit në "Temporary” (Përkohësisht).

Aplikacioni Madoka Assistant App, Regjimi i instaluesit - Temporary

5. Kthehuni në ekranin bazë dhe zgjidhni telekomandën.
6. Shkoni te “Unit settings” (Cilësimet e njësisë) nga menyja e cilësimeve.

Aplikacioni Madoka Assistant, ekrani Unit Settings

7. Shkoni te “Field Settings” (Cilësimet në terren).

Aplikacioni Madoka Assistant, ekrani Field Settings

8. Zgjidhni artikullin 02 te "Mode 10" dhe vendoseni vlerën në 02.

Aplikacioni Madoka Assistant, ekrani Edit Field - Mode 10, Vlera 02

9. Zgjidhni artikullin "01 Thermostat sensor" (01 Sensori i termostatit) te "Mode 1c" dhe vendoseni vlerën në "01 - Indoor unit thermistor” (01 - termistori i njësisë së brendshme).

Aplikacioni Madoka Assistant, ekrani Edit Field - Mode 1c, Vlera 01

10. Në krye djathtas, trokisni "Apply” (Apliko). Konfirmoni duke trokitur përsëri "Apply" (Apliko) në dritaren e konfirmimit.

Aplikacioni Madoka Assistant, dritarja Apply Setting

11. Zgjidhni "Apply to remote controller” (Apliko në telekomandë).

Aplikacioni Madoka Assistant, Apply Remote Controller

12. Verifikoni që telekomanda po rindizet. Cilësimet e reja aplikohen sapo riniset telekomanda.

Aplikacioni Madoka Assistant, Restarting Controller

Konfigurimi i cilësimeve në terren në telekomandën me tela


Vini re se nuk është nevoja të konfiguroni cilësimet në terren në telekomandën me tela nëse i keni konfiguruar ato ndërkohë duke përdorur aplikacionin Madoka Assistant (shiko më lart).

1. Shtypni butonin e mesit (rrethin) dhe mbajeni shtypur derisa të shfaqet ekrani i informacionit

Butoni i mesit i telekomandës me tela (rrethi)

2. Shtypni butonin e majtë (minus) dhe butonin e mesit (rrethin) njëkohësisht dhe mbajini shtypur derisa të hyni në menynë e instaluesit.

Butoni i majtë dhe i mesit i telekomandës me tela

3. Navigoni te menyja e cilësimeve në terren për njësinë e brendshme. Ikona e menysë tregon një dokument me një çelës përpara tij.

Telekomanda me tela, çelësi i dokumentit të cilësimeve në terren

4. Zgjidhni Mode 10 dhe konfirmoni përzgjedhjen tuaj.

Telekomanda me tela, Mode 10, Confirm

5. Ndryshoni cilësimin (SW) në 02 dhe vendoseni vlerën në 02.

Telekomanda me tela SW në 02

6. Konfirmoni përzgjedhjen tuaj.

Telekomanda me tela SW në 02, Confirm

7. Zgjidhni Mode 1c dhe konfirmoni përzgjedhjen tuaj.

Telekomanda me tela, Mode 1c, Confirm

8. Ndryshoni cilësimin (SW) në 01 dhe vendoseni vlerën në 01. Konfirmoni përzgjedhjen tuaj.

Telekomanda me tela SW në 01, Confirm

9. Në menynë e cilësimeve në terren, zgjidhni “X” për t’u kthyer te menyja e mëparshme.

Telekomanda me tela, zgjidhni “X”

10. Në menynë e instaluesit, navigoni dhe zgjidhni ikonën e shigjetës për të rinisur telekomandën me tela dhe aplikoni cilësimet e reja.

Telekomanda me tela, ikona e shigjetës për të rinisur