Skip to main content

Si mund ta sinkronizoj regjimin e përdorimit BRC1E Auto mes aplikacionit Daikin Residential Controller dhe një njësie Sky Air?

Për BRC1E

Për të sinkronizuar regjimin e përdorimit Auto mes aplikacionit Daikin Residential Controller dhe telekomandës me tela Sky Air, veproni si më poshtë:

Instaloni dhe lidhni telekomandën BRC1E53 (ose më të re) me njësinë e brendshme Sky Air. Për instalime duke përdorur BRC1E, shikoni “Si mund ta sinkronizoj regjimin e përdorimit BRC1H Auto mes aplikacionit Daikin Residential Controller dhe një njësie Sky Air?” Artikull në pyetjet e shpeshta.
Caktojeni vlerën minimale diferenciale të caktuar në “None” (Asnjë) në telekomandë. Shikoni hapat më poshtë për më shumë informacion.

Caktimi i vlerës minimale diferenciale të caktuar në telekomandë

1. Shtypni dhe mbani shtypur butonin e anulimit për 4 sekonda ose më shumë për të hyrë në modalitetin e shërbimit.

Butoni i anulimit të telekomandës me tela

2. Zgjidhni menynë “Min Setpoint Differential” (Diferenciali i vlerës së caktuar minimale).

“Min Setpoint Differential” e theksuar në ekranin e telekomandës me tela

3. Zgjidhni cilësimin "None" (Asnjë).

“None” e theksuar në ekranin e telekomandës me tela

Për të sinkronizuar temperaturën e dhomës mes aplikacionit Daikin Residential Controller dhe telekomandës me tela Sky Air, konfiguroni cilësimet në terren në telekomandën me tela:

  1. Çaktivizoni termostatin e kontrolluesit në distancë, shikoni hapat më poshtë për më shumë informacion.
  2. Aktivizoni termostatin e njësisë së brendshme, shikoni hapat më poshtë për më shumë informacion.

Hapat në telekomandë

  1. Shtypni dhe mbani shtypur butonin e anulimit për 4 sekonda ose më shumë për të hyrë në modalitetin e shërbimit.

Telekomanda me butonat e anulimit të theksuar

2. Zgjidhni menynë "Field Settings" (Cilësimet në terren).

Telekomanda me artikullin e menysë “Field settings” të theksuar

3. Çaktivizoni termostatin e telekomandës. Caktojeni "Mode" (Regjimi) në 10 dhe ndryshoni vlerën e “2-*” në “2-02”.

Telekomanda me “Mode 10” të theksuar
Telekomanda me “2-02” të theksuar

4. Aktivizoni termostatin e njësisë së brendshme. Caktojeni "Mode" (Regjimi) në 1c dhe ndryshoni vlerën e “1-*” në “1-01”.

Telekomanda me regjimin “1c” të theksuar
Telekomanda me “1-01” të theksuar në regjimin 1c

5. Shtypni butonin Menu/OK për të ruajtur cilësimin në terren të modifikuar. Zgjidhni "Yes" (Po) për ta konfirmuar.

Telekomanda me “Yes” të theksuar në “Save the settings” (Ruaj cilësimet)