Skip to main content

Si mund ta ndryshoj përgjithmonë vlerën e caktuar të programuar të njësisë së bojlerit tim?

Për të ndryshuar vlerën e caktuar “ngrohja ditën” ose “ngrohja natën”, çaktivizoni çdo program aktiv duke zgjedhur “Asnjë program” dhe më pas ndryshoni vlerën e caktuar të njësisë së bojlerit në rrethin e kontrollit në aplikacion. Pasi të keni ndryshuar vlerën e caktuar për të gjitha regjimet e dëshiruara të punës, aktivizoni përsëri programet. Tani aplikohen në programet tuaja vlerat e reja të caktuara.