Skip to main content

Njohja e cilësisë organizative të Daikin

Me kalimin e viteve, Daikin Europe NV është njohur si një biznes i menaxhuar dhe i organizuar mirë, i cili plotëson të gjitha standardet evropiane të prodhimit dhe preokupohet për sigurinë dhe mirëqenien e forcës së tij punëtore. Ne kërkojmë të tejkalojmë të gjitha rregulloret aktuale të punësimit dhe shëndetit dhe sigurisë, dhe të sigurohemi që punonjësit tanë të trajnohen dhe të mbështeten në mënyrë efikase në vendin e punës. Daikin Europe NV është i njohur gjithashtu si pjesëtar aktiv dhe i angazhuar i komuniteteve lokale dhe më gjerë evropiane të biznesit, i përgatitur për të marrë përgjegjësinë për promovimin dhe inkurajimin e organizatave të tjera në rajon.

Pajtueshmëria me J-SOx

J-SOx është shkurtimi për versionin japonez të ligjit Sarbanes-Oxley ose SOx. SOx i referohet një pjese të legjislacionit të Shteteve të Bashkuara të hartuar nga politikanët amerikanë Sarbanes dhe Oxley. Ligji synon të krijojë transparencë dhe të garantojë investitorët pas një sërë skandalesh kontabiliteti në botën e biznesit.

Që nga viti 2008, të gjitha kompanitë që janë aktive në bursën japoneze duhet të respektojnë versionin japonez të këtij ligji, Ligjit për Instrumentet Financiare dhe Shkëmbimet. Daikin Europe NV është në përputhje me J-SOx që nga prilli 2008.

Përgjigjja e Daikin ndaj J-Sox

Në përgjigje të legjislacionit japonez, Daikin ka riorganizuar sistemet e tij për të garantuar efikasitetin e të gjitha proceseve operacionale në të gjithë Grupin Daikin që mund të ndikojnë në raportimin financiar.

Daikin i kontrollon vazhdimisht këto sisteme për t’u siguruar që Kompania ofron në mënyrë efikase sigurinë e kontrollit të brendshëm të kërkuar nga J-SOx. Kompania është e angazhuar të bëjë çdo rregullim të nevojshëm në këto sisteme, për të siguruar pajtueshmëri të vazhdueshme me J-SOx dhe çdo rregullore të lidhur.

Certifikimi ISO14001

Përkushtimi i Daikin për mbrojtjen dhe përmirësimin e cilësisë së mjedisit është vlerësuar me certifikatën e lakmuar ISO14001.

ISO 14001 thotë se “Daikin ka një sistem efikas të menaxhimit mjedisor për të mbrojtur njeriun dhe mjedisin nga ndikimi i mundshëm i aktiviteteve, produkteve dhe shërbimeve të tij prodhuese, duke ndihmuar në ruajtjen dhe përmirësimin e cilësisë së përgjithshme të mjedisit.”

Daikin është një nga prodhuesit e parë të ajrit të kondicionuar që ka marrë një vlerësim të tillë.

Certifikimi ISO9001

Operacionet e prodhimit të Daikin Europe NV plotësojnë të gjitha standardet evropiane të prodhimit dhe kërkesat e cilësisë, ndërsa kërkimet e vazhdueshme fokusohen në optimizimin e kapacitetit dhe cilësisë së njësisë.

Duke ndjekur me sukses shembullin e fabrikave tona në Japoni, Daikin Europe NV mori certifikatën ISO 9001 në vitin 1993. Certifikimi është garancia që kanë klientët tanë se ne i kushtojmë vëmendje cilësisë në çdo fazë të projektimit dhe prodhimit, si dhe në shërbimin tonë pas shitjes. Ai gjithashtu garanton që sistemi i cilësisë së Daikin të auditohet rregullisht, si nga brenda ashtu edhe nga organe të jashtme.

Në prill 2002, Daikin Europe NV u auditua nga Lloyd Register Quality Assurance sipas normës së re ISO9001:2000. Ky standard i ri është i orientuar drejt proceseve të biznesit dhe kërkon që kompanitë pjesëmarrëse t’i drejtojnë të gjitha proceset drejt plotësimit të kërkesave të klientit.

Punonjësit tanë të motivuar përpiqen për përmirësim të vazhdueshëm dhe sigurohen që produktet dhe proceset e Daikin të jenë në përputhje me kërkesat e certifikimit ISO9001 në çdo kohë.

Certifikimi ISO50001

Që nga viti 2006, Daikin po merr pjesë vullnetarisht në periudhën e marrëveshjes së Auditimit Flamand të Energjisë 2006 - 2014. Kjo është një marrëveshje midis qeverisë flamande dhe kompanive me konsum të lartë energjie dhe shkon më tej se kërkesat standarde ligjore. Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është të sigurohet që kompanitë flamande me përdorim intensiv të energjisë të qëndrojnë dhe të bëhen kompani udhëheqëse në efikasitetin e energjisë! Daikin tashmë po merr pjesë në pasardhësin e marrëveshjes së auditimit, marrëveshjen flamande të politikës energjetike, periudha 2015 - 2020, me të njëjtat synime si marrëveshja, por me kërkesa shtesë për kompanitë pjesëmarrëse.

Përveç kësaj, Daikin ka një sistem efektiv të menaxhimit të energjisë për të siguruar një përdorim ekologjik DHE reduktim të energjisë! Në vitin 2014 sistemi ynë i menaxhimit është audituar me sukses nga Lloyds sipas standardit ISO 50001. Daikin është një nga prodhuesit e parë të ajrit të kondicionuar që ka marrë një vlerësim të tillë.

Shënim: DENV përdor vetëm energji të gjelbër në fabrikën e prodhimit në Ostend dhe gjithashtu janë instaluar 2000 panele diellore për të prodhuar energji të gjelbër. Me këto veprime DENV ka reduktuar në mënyrë drastike gjurmën e saj të karbonit.

Certifikimi ISO 45001

Siguria e punonjësve, nënkontraktorëve, vizitorëve dhe fqinjëve tanë është e një rëndësie të madhe për Daikin.

Daikin Europe NV ka arritur standardin ISO 45001 të njohur ndërkombëtarisht në lidhje me shëndetin dhe sigurinë në punë.

Për të përmbushur këtë standard, Daikin Europe NV ka një sistem të menaxhimit të sigurisë që përfshin:

 • Një politikë të shëndetit dhe sigurisë
 • Analiza të rregullta të rrezikut
 • Një plan veprimi për sigurinë
 • Objektivat e sigurisë dhe shëndetit
 • Pajtueshmëri me kërkesat ligjore dhe të tjera
 • Pjesëmarrje dhe konsultim të punonjësve
 • Kurse dhe udhëzime efikase trajnimi
 • Komunikime për sigurinë dhe shëndetin
 • Matje efikase të nivelit të sigurisë së organizatës
 • Procedura të urgjencës në lidhje me aktivitetet e kompanisë (p.sh. rrjedhje e agjentit ftohës, zjarr, incidente mjedisore)
 • Auditimet dhe vlerësimet e sistemit të sigurisë

Mësoni më shumë