Tabela e specifikimeve për RYYQ-T8

RYYQ8T7Y1B8
Recommended combination 4 x FXMQ50P7VEB
Ngrohje e vazhdueshme Po
Kapaciteti ftohës Prated,c kW 22.4 (1)
Kapaciteti ngrohës Prated,h kW 13.7
SCOP 3.6
SEER 5.4
Ftohja e hapësirës Kushti A (35°C - 27/19) EERd   2.5
    Pdc kW 22.4
  Kushti B (30°C - 27/19) EERd   4.1
    Pdc kW 16.5
  Kushti C (25°C - 27/19) EERd   6.4
    Pdc kW 10.6
  Kushti D (20°C - 27/19) EERd   8.7
    Pdc kW 4.8
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) TBivalent COPd (COP i deklaruar)   2.0
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 13.7
    Tbiv (bivalent temperature) °C -10
  TOL COPd (COP i deklaruar)   2.0
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 13.7
    Tol (limiti i temperaturës së funksionimit) °C -10
  Kushti A (-7°C) COPd (COP i deklaruar)   2.3
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 12.1
  Kushti B (2°C) COPd (COP i deklaruar)   3.1
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 7.4
  Kushti C (7°C) COPd (COP i deklaruar)   6.4
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 5.7
  Kushti D (12°C) COPd (COP i deklaruar)   8.4
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 6.6
Diapazoni i kapacitetit HP 8
Numri maksimal i njësive të brendshme që lidhen 64 (3)
Lidhja e treguesit të brendshëm Min.   100.0
  Maks.   260.0
Dimensionet Njësia Lartësia mm 1,685
    Gjerësia mm 930
    Thellësia mm 765
Pesha Njësia kg 243
Ventilatori Presioni i jashtëm statik Maks. Pa 78
Kompresori Type   Kompresor spiral i mbyllur hermetikisht
Diapazoni i funksionimit Ftohje Min. °CDB -5.0
    Maks. °CDB 43.0
  Ngrohje Min. °CWB -20.0
    Maks. °CWB 15.5
Niveli i fuqisë së zhurmës Cooling Nom. dBA 78.0 (4)
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Nom. dBA 58.0 (5)
Antipiretik Type   R-410A
  GWP   2,087.5
  Ngarkesa kg 5.9
  Mbushja TCO2Eq 12.3
Piping connections Lëngu Type   Lidhje e kallajisur
    Dia. jasht. mm 9.52
  Gazi Type   Lidhje e kallajisur
    Diametri i jashtëm mm 19.1
  Gjatësia totale e tubacioneve Sistemi Aktuale m 1,000 (6)
Aksesore Standarde Manual instalimi 1
  Manual përdorimi 1
  Tuba për lidhjen 1
Power supply Name   Y1
  Phase   3N~
  Frekuenca Hz 50
  Tensioni V 380-415
Shënime (1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m
  (2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m
  (3) - Numri aktual i njësive të brendshme që mund të lidhen varet nga lloji i njësisë së brendshme (njësi e brendshme VRV, kuti uji, njësi e brendshme RA, etj.) dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sistemin (50% <; = CR <; = 130%)
  (4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.
  (5) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.
  (6) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit
  (7) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB
  (8) - MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit. Njësia përdor vetëm kompresorë me inverter. Rryma fillestare është gjithmonë ≤ rryma maksimale e funksionimit.
  (9) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni që pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Ssc ≥ vlerë minimale Ssc
  (10) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit.
  (11) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë.
  (12) - TOCA do të thotë vlerë totale e secilës OC-je të vendosur.
  (13) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit
  (14) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.
  (15) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.
  (16) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së nxehtësisë VRV4, duke marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë (Variable Refrigerant Temperature)
  (17) - Vlera STANDARD ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës ngrohëse VRV4, pa marrë parasysh funksionin e kursimit të përparuar të energjisë
  (18) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike.
  (19) - Sistemi i presionit të zërit [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , Njësia A = A dBA, Njësia B = B dBA, Njësia C = C dBA
  (20) - EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë
  (21) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër
  (22) - Për përmbajtje të detajuar të aksesorëve standardë, shikoni manualin e instalimit/përdorimit
  (23) - Të dhënat e kombinimit të shumëfishtë (22~54HP) i korrespondojnë kombinimit të shumëfishtë standard