Tabela e specifikimeve për FHQ-C / RXL-K

FHQ35CAVEB / RXL35K2V1B FHQ50CAVEB / RXL50K2V1B
Kapaciteti ftohës Min. kW 1.4 1.7
  Nom. kW 3.40 5.00
  Maks. kW 4.0 5.8
Kapaciteti ngrohës Min. kW 1.3 1.6
  Nom. kW 4.00 6.00
  Maks. kW 5.1 6.8
Efikasiteti nominal EER   3.58 3.18
  COP   3.96 3.35
  Annual energy consumption kWh 475 785
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A B
    Ngrohje   A C
Shënime (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
  (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°