Tabela e specifikimeve për FCAG-B / RZQSG-L3/9V1

FCAG71BVEB / RZQSG71L3V1B FCAG100BVEB / RZQSG100L9V1B FCAG125BVEB / RZQSG125L9V1B FCAG140BVEB / RZQSG140L9V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 6.80 9.50 12.00 13.40
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 7.50 10.80 13.50 15.50
Efikasiteti nominal EER   3.21 3.30 2.91 2.40
  COP   3.61 3.54 3.41 3.41
  Annual energy consumption kWh 1,059 1,439 2,062  
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A A C  
    Ngrohje   A B B  
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A++ A++ A  
  Kapaciteti Pdesign kW 6.80 9.50 12.00 13.40
  SEER   6.10 6.50 5.30 6.18
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 391 512 793 1,300
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A+ A+  
  Kapaciteti Pdesign kW 6.33 7.60 8.03 11.56
  SCOP/A   4.10 4.10 4.01 4.18
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 2,162 2,596 2,804 3,872
Shënime (1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  (3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit (3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit (3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit (3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit
  (4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike