Tabela e specifikimeve për FCAG-B / ARXM-N9

FCAG71BVEB / ARXM71N2V1B9
Kapaciteti ftohës Nom. kW 6.80
  Maks. kW 7.05
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 7.50
  Maks. kW 7.58
Efikasiteti nominal Annual energy consumption kWh 1,083
  COP   3.38
  EER   3.14
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   B
    Ngrohje   C
Shënime (1) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit
  (2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike
  (3) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  (4) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.