Përshtatësi i lidhjeve me katër sinjale daljeje

EKRP1C12

Lejon sinjalin e daljes të kompresorit, ventilatorit, ngrohësit dytësor ose lagështuesit

EKRP1C12

Karakteristikat e produktit

Dokumentimi

Udhëzimi i instalimit