Tabela e specifikimeve për EHSXB-A / ERLQ-CW1

EHSXB16P50AA / ERLQ011CAW1 EHSXB16P50AA / ERLQ014CAW1 EHSXB16P50AA / ERLQ016CAW1
Indoor unit EHSXB16P50AA EHSXB16P50AA EHSXB16P50AA
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 11.80 (1), 10.40 (2), 5.95 (3), 7.74 (4) 14.81 (1), 13.73 (2), 8.28 (3), 9.57 (4) 15.34 (1), 14.86 (2), 8.04 (3), 10.05 (4)
  Maks. kW 11.38 (1), 11.00 (2) 14.55 (1), 13.59 (2) 16.10 (1), 15.22 (2)
Kapaciteti ftohës Min. kW 2.5 (1), 2.6 (2) 2.5 (1), 2.6 (2)  
  Nom. kW 15.1 (1), 11.7 (2) 16.1 (1), 12.6 (2) 16.8 (1), 13.1 (2)
  Maks. kW 15.1 (1), 11.7 (2) 16.1 (1), 12.6 (2) 16.8 (1), 13.1 (2)
Fuqia në hyrje Ngrohje Nom. kW 2.57 (1), 3.13 (2), 2.43 (3), 2.35 (4) 3.42 (1), 4.07 (2), 3.17 (3), 2.93 (4) 3.42 (1), 4.07 (2), 3.17 (3), 2.93 (4)
    Maks. kW 2.64 (1), 3.25 (2) 3.43 (1), 4.22 (2) 3.83 (1), 4.71 (2)
  Ftohje Nom. kW 4.55 (1), 4.30 (2) 5.44 (1), 5.10 (2) 6.18 (1), 5.72 (2)
    Maks. kW 4.53 (1), 4.31 (2) 5.42 (1), 5.09 (2) 6.15 (1), 5.74 (2)
COP 4.38 (1), 3.32 (2), 2.45 (3), 3.29 (4) 4.27 (1), 3.34 (2), 2.58 (3), 3.22 (4) 4.10 (1), 3.22 (2), 2.44 (3), 3.15 (4)
EER 3.32 (1), 2.72 (2) 2.96 (1), 2.47 (2) 2.72 (1), 2.29 (2)
Ngrohje e ujit të ngrohtë në shtëpi Të përgjithshme Profili i deklaruar i ngarkesës   XL XL XL
  Klimë mesatare Kategoria e efikasitetit të energjisë të ngrohjes së ujit   A A A
Shënime (1) - Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
  (3) - EW 30°C; LW 35°C; kushtet e ambientit: -7°CDB/-8°CWB (3) - EW 30°C; LW 35°C; kushtet e ambientit: -7°CDB/-8°CWB (3) - EW 30°C; LW 35°C; kushtet e ambientit: -7°CDB/-8°CWB
  (4) - EW 30°C; LW 35°C; kushtet e ambientit: 2°CDB/1°CWB (4) - EW 30°C; LW 35°C; kushtet e ambientit: 2°CDB/1°CWB (4) - EW 30°C; LW 35°C; kushtet e ambientit: 2°CDB/1°CWB
  (5) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (5) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (5) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
  (6) - Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (6) - Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (6) - Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)
  (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)