FAQ71CVEB9 / RZQG71L9V1B
Indoor unit FAQ71C
Outdoor unit RZQG71L9V1
Kapaciteti ftohës Nom. kW 6.8
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 7.5
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 2.00
  Ngrohje Nom. kW 2.03
Efikasiteti nominal EER   3.40
  COP   3.70
  Konsumi vjetor i energjisë kWh 1,000 (0.000)
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A
    Ngrohje   A
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A++
  Kapaciteti Pdesign kW 6.80
  SEER   6.43
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 371
  Kushti A (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80
    EERd   3.40
    Hyrja e fuqisë kW 2.00
  Kushti B (30°C - 27/19) Pdc kW 5.08
    EERd   4.33
    Hyrja e fuqisë kW 1.18
  Kushti C (25°C - 27/19) Pdc kW 3.86
    EERd   9.26
    Hyrja e fuqisë kW 0.42
  Kushti D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.97
    EERd   12.19
    Hyrja e fuqisë kW 0.33
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+
  Kapaciteti Pdesign kW 6.33
  SCOP/A   4.02
  SCOPnet/A   4.03
  Pdh Heating capacity at -10° kW 5.93
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 2,205
  Ngrohja rezervë e kërkuar në kushtet e projektimit kW 0.40
  TOL Tol (limiti i temperaturës së funksionimit) °C -15
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 6.48
    COPd (COP i deklaruar)   1.98
    Hyrja e fuqisë kW 3.28
  TBivalent Tbiv (temperatura bivalente) °C -7
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 5.60
    COPd (COP i deklaruar)   2.77
    Hyrja e fuqisë kW 2.03
  Kushti A (-7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 5.60
    COPd (COP i deklaruar)   2.77
    Hyrja e fuqisë kW 2.03
  Kushti B (2°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 4.52
    COPd (COP i deklaruar)   3.77
    Hyrja e fuqisë kW 1.20
  Kushti C (7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 2.88
    COPd (COP i deklaruar)   6.45
    Hyrja e fuqisë kW 0.45
  Kushti D (12°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 3.27
    COPd (COP i deklaruar)   7.41
    Hyrja e fuqisë kW 0.45
Pto (Thermostat off) W 7.0
Konsumi i energjisë në regjime të tjera veç atij aktiv Regjimi i gatishmërisë Ftohje PSB W 9.1
    Ngrohje PSB W 9.1
  Crankcase heater mode PCK W 0.0
  Regjimi fikur POFF W 0.0
Ftohje Cdc (Ftohje me shpërbërje)   0.25
Ngrohje Cdh (Ngrohje me shpërbërje)   0.25
Përfshihet funksioni i ftohjes po
Përfshihet funksioni i nxehjes po
Përfshihet klima mesatare po
Përfshihet stina e ftohtë jo
Përfshihet stina e ngrohtë jo
Logoja Ecolabel jo
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 64
  Niveli i fuqisë së zhurmës brenda Ftohje Nom. dBA 61
Shënime Konsumi vjetor i energjisë është në përputhje me Direktivën e etiketimit të energjisë 2002/31/EC
  SEER dhe SCOP janë në përputhje me EN 14825