Tabela e specifikimeve për EBLQ-CV3

EBLQ05CAV3 EBLQ07CAV3
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 4.40 (1), 4.03 (2) 7.00 (1), 6.90 (2)
Kapaciteti ftohës Nom. kW 3.88 (1), 3.99 (2) 5.20 (1), 5.15 (2)
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 0.950 (1), 1.93 (2) 1.37 (1), 2.69 (2)
  Ngrohje Nom. kW 0.880 (1), 1.13 (2) 1.55 (1), 2.45 (2)
COP 5.00 (1), 3.58 (2) 4.52 (1), 3.42 (2)
EER 4.07 (1), 2.07 (2) 3.80 (1), 2.10 (2)
Dimensionet Njësia Lartësia mm 735 735
    Gjerësia mm 1,090 1,090
    Thellësia mm 350 350
Pesha Njësia kg 76.0 80.0
Fan Niveli i qarkullimit të ajrit Ngrohje I lartë m³/min 45.0 47.0
    Ftohje I lartë m³/min 52.5 52.5
Diapazoni i funksionimit Ngrohja Ana e ujit Min. °C 15 (4) 15 (4)
      Maks. °C 55.0 55.0
  Ftohja Ambienti Min. °CDB 10.0 10.0
      Maks. °CDB 43.0 43.0
    Ana e ujit Min. °C 5.00 (5) 5.00 (5)
      Maks. °C 22.0 22.0
  Ujë i ngrohtë në shtëpi Ambienti Min. °CDB -25.0 (6) -25.0 (6)
      Maks. °CDB 35.0 (6) 35.0 (6)
    Ana e ujit Min. °C 25 25
      Maks. °C 80 (7) 80 (7)
Niveli i fuqisë së zhurmës Ngrohje Nom. dBA 61 62
  Ftohje Nom. dBA 63.0 63.0
Niveli i presionit të zhurmës Ngrohje Nom. dBA 48 (8) 49 (8)
  Ftohje Nom. dBA 48 (8) 50 (8)
Agjenti ftohës Lloji   R-410A R-410A
  GWP   2,088 2,088
  Ngarkesa kg 1.30 1.45
  Mbushja TCO2Eq 2.714 3.027
LW (A) Niveli i fuqisë së zhurmës (sipas EN14825) dB(A) 61.0 62.0
Ngrohja e ambientit Dalja e ujit klimë mesatare 55°C Të përgjithshme SCOP   3.20 3.22
      Klas. efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit   A++ A++
  Dalja e ujit klimë mesatare 35°C Të përgjithshme SCOP   4.39 4.14
      Klas. efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit   A++ A++
Power supply Emri   V3 V3
  Faza   1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50
  Tensioni V 230 230
Shënime Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
  Kategoria e njësisë PED: përjashtohet nga juridiksioni i PED për shkak të artikullit 1, pika 3.6 e direktivës 97/23/EC Kategoria e njësisë PED: përjashtohet nga juridiksioni i PED për shkak të artikullit 1, pika 3.6 e direktivës 97/23/EC
  Më poshtë nëse instalohet ngrohës rezervë; Në rast se nuk ka ngrohës rezervë, atëherë funksionimi i pompës së nxehtësisë fillon në 10°C Më poshtë nëse instalohet ngrohës rezervë; Në rast se nuk ka ngrohës rezervë, atëherë funksionimi i pompës së nxehtësisë fillon në 10°C
  Për më shumë detaje mbi aksesorët standardë referojuni manualit të instalimit/përdorimit Për më shumë detaje mbi aksesorët standardë referojuni manualit të instalimit/përdorimit
  Diapazoni i funksionimit të ujit të nxehtë për përdorim shtëpiak (njësia e jashtme): rritja e diapazonit me ndihmën e ngrohësit përforcues. Shihni skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit. Diapazoni i funksionimit të ujit të nxehtë për përdorim shtëpiak (njësia e jashtme): rritja e diapazonit me ndihmën e ngrohësit përforcues. Shihni skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit.
  Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë të caktuar nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Referojuni skicës së spektrit të zhurmës për më tepër informacion. Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë të caktuar nga njësia. Është një vlerë relative, në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Referojuni skicës së spektrit të zhurmës për më tepër informacion.
  Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes). Zona e funksionimit zgjerohet në norma më të ulëta të qarkullimit vetëm në rast se njësia funksionon vetëm me pompën e nxehtësisë. (Jo në nisje, pa funksionim të BUH, pa funksionim të shkrirjes).
  Përfshirë tubacionet + PHE; pa përfshirë enën e zgjerimit Përfshirë tubacionet + PHE; pa përfshirë enën e zgjerimit
  Rryma e nisjes së kompresorit të kontrolluar me inverter Daikin Altherma gjithmonë <= rryma maks. e funksionimit Rryma e nisjes së kompresorit të kontrolluar me inverter Daikin Altherma gjithmonë <= rryma maks. e funksionimit