Ekonomia cirkulare e industrisë së HVAC-R

Mbyllja e ciklit

Krijimi i një ekonomie cirkulare për industrinë HVAC-R

Ekonomia cirkulare e Daikin

Daikin do të kontribuojë në zhvillimin e një ekonomie cirkulare për industrinë e HVAC-R. Ne synojmë që me dizajnin tonë të ulim mbetjet dhe ndotjen, t’i mbajmë produktet dhe materialet tona në përdorim dhe të rigjenerojmë sistemet natyrore. Kjo është pjesë e angazhimit tonë më të gjerë për të siguruar ambiente të sigurta dhe me ajër të shëndetshëm duke u përpjekur njëkohësisht që të reduktojmë emetimet tona direkte dhe indirekte të CO2.

Këtë do ta bëjmë përmes sa vijon:

Rritja e ripërdorimit të agjentit ftohës

Rritja e ripërdorimit të agjentit ftohës

Arritja e një ekonomie cirkulare të agjentëve ftohës falë përdorimit të Agjentit Ftohës të Ricikluar të Certifikuar dhe promovimit të ripërdorimit të agjentit ftohës në treg.

Rritja e efikasitetit sezonal

Rritja e efikasitetit sezonal të produkteve tona

Arritja e qëndrueshmërisë gjatë ciklit të jetës së një instalimi, falë efikasiteteve lider në treg përmes inverterit, Variable Refrigerant Temperature dhe teknologjive të rikuperimit të nxehtësisë.

Përdorimi i agjentëve ftohës me GWP më të ulët

Zhvillimi dhe përdorimi i agjentëve ftohës me GWP më të ulët

CO2eq e reduktuar falë përdorimit të agjentëve ftohës me GWP më të ulët si p.sh. R-32, R-407H, R-1234ze(E).

Reduktimi i mbushjes me agjent ftohës

Reduktimi i mbushjes me agjent ftohës në pajisje të reja

Agjentët ftohës më efikasë si p.sh. R-32 dhe teknologjia me mikrokanale reduktojnë mbushjen me agjent ftohës.

Ripërdorimi i agjentit ftohës: Shpërndarja e Agjentit Ftohës të Ricikluar të Certifikuar

Ripërdorimi i agjentit ftohës, shmang prodhimin e më shumë se 150 000 kg gaz të virgjër në vit.

Çfarë kuptimi ka Shpërndarja e Agjentit Ftohës të Ricikluar të Certifikuar?

Cilësia e certifikuar e jashtme

Agjenti ftohës i ricikluar plotëson standardet e AHRI700, të vlerësuara nga një laborator i pavarur dhe për këtë arsye është e njëjta cilësi si agjenti ftohës i virgjër.

Ricikluar dhe ripërdorur brenda Evropës

Ricikluar do të thotë se agjenti ftohës është rigjeneruar në mënyrë me cilësi të lartë, në përputhje me përkufizimin e rregullores së gazit F.

Riciklimi i R-410A është vetëm fillimi

Me një potencial të lartë për R-410A të disponueshëm në instalimet ekzistuese, ju ftojmë të bashkoheni me misionin tonë në krijimin e kësaj ekonomie cirkulare. Sot për R-410A dhe për agjentët e tjerë ftohës në të ardhmen.

Sasia e Shpërndarë e Certifikuar

Agjenti ftohës i virgjër dhe i ricikluar përdoren në fabrikën e Daikin Europe. Përmes një procesi auditimi ne sigurohemi që agjenti ftohës i ricikluar t’i shpërndahet në mënyrë administrative për mbushjen në fabrikë me VRV IV+ dhe Mini VRV.

Çfarë kuptimi ka Shpërndarja e Agjentit Ftohës të Ricikluar të Certifikuar?

Shpërndarja e Agjentit Ftohës të Ricikluar të Certifikuar: Parimi

Parimi i shpërndarjes së agjentit ftohës të ricikluar të certifikuar
  1. Në fabrikën tonë përdoret një miks agjenti ftohës të ricikluar dhe të virgjër
  2. Të gjitha njësitë mbushen me këtë miks agjenti ftohës të ricikluar dhe të virgjër
  3. Auditimi dhe certifikimi i jashtëm
  4. Agjenti ftohës i ricikluar ka shpërndarje administrative 100% për VRV IV+ me Rikuperim nxehtësie dhe VRV IV S-series

Mësoni më shumë

Artikujt përkatës